توکلی صنایع سنگ

توکلی صنایع سنگ

تولیدکننده: مرمریت (مرودشــت، گوهره،

دیلمی) و چینی نیریز

تلفن: 051-36652040
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بعد از آزادی 99، قطعه چهارم
مشهد، بعد از آزادی 99، قطعه چهارم
051-36652040