مدیریت: توکلی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 051-36571421
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، آزادی 115، قطعه3، سمت راست
تلفن همراه: 0938-3443002 , 0915-5241462
مشهد، بزرگراه آسیایی، بعد از سه راه دانش، آزادی 115، قطعه3، سمت راست
051-36571421