مدیریت: غلامی

تولیدکننده: ماشینهای سنگبری

آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان12، فرعی12، جنب سنگبری فرد اسلامی
تلفن همراه: 0913-7989566
اصفهان، محمودآباد، خیابان12، فرعی12، جنب سنگبری فرد اسلامی