مدیریت: افضلی

تولیدکننده: چینی ســیرجان و الیگودرز و

تراورتن

تلفن: 021-55187249
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان شــوش، شوش غربی، جنب چلوکبابی ملت، دنیای ســنگ تهران
آدرس کارخانه: قم، جاده قدیــم تهران، کیلومتر 7
تلفن همراه: 1992170-0912 , 0912-6138280
تهران، میدان شــوش، شوش غربی، جنب چلوکبابی ملت، دنیای ســنگ تهران
021-55187249