مدیریت: مرتضوی

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-42522796
نمابر 031-42523734
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان دوم شرقی
تلفن همراه: 0913-1310534 , 0913-1330597
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان دوم شرقی
031-42522796