مدیریت: صناعی

تولیدکننده: انواع مرمریت، اسلب و تایل

آدرس ایمیل: tstone1393@gmail.com
تلفن: 031-33809086-7
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
تلفن همراه: 0913-1177499
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33809086-7