تک تا صنایع سنگ

تک تا صنایع سنگ

 مدیریت: خراسانی

تولیدکننده: مرمریت بهسنگان سپاهان، مرمریت دهبید و مشکی نجفآباد

 

آدرس ایمیل: info@taktaastone.com
وب سایت: www.taktaastone.com
نمابر 33807074 -031
آدرس کارخانه: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
آدرس معدن: آدرس معدن مشکی نجف‌آباد پارس: نجف‌آباد، تنگه جوزدان آدرس معدن مرمریت بهسنگان: اصفهان، خوروبیابانک، ده بالا، جنب روستای جیگارگ تلفن:33802272-031 و 4-33807074-031
تلفن همراه: 1184735 -0913 : 2816027 -0930 : 8008191 -0913 (معدن)