تک تا صنایع سنگ

تک تا صنایع سنگ

مدیریت: خراسانی

تولیدکننده: مرمریت بهسنگان سپاهان

آدرس ایمیل: info@taktaastone.com
وب سایت: www.taktaastone.com
تلفن: 031-33802272 , 031-33807074
نمابر 031-33800272
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
آدرس معدن: اصفهان، خوروبیابانک، ده بالا، جنب روستای جیگارگ
تلفن همراه: 0913-1184735 , 0913-8008191 (معدن)
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33802272 , 031-33807074