نوع سنگ: مرمریت صورتی روشن

بهرهبردار: شركت احرار سپاهان

آدرس بهرهبردار: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خيابان34

نمابر 0313-3804942
0313-3804590 : 0313-3804363