مدیریت: سبزه

تولیدکننده: مرمریت، تراورتن و لایم استون

آدرس ایمیل: info@tizsangan.com
وب سایت: www.tizsangan.com
نمابر 0253-3353304-7
آدرس دفتر مرکزی: قــم، آزاد راه تهران-قــم، شــهرک صنعتی محمودآباد، روبروی مخابرات، کوچه سبلان، شرکت صنعتی معدنی تیزسنگان
تلفن همراه: 0912-1011948
قــم، آزاد راه تهران-قــم، شــهرک صنعتی محمودآباد، روبروی مخابرات، کوچه سبلان، شرکت صنعتی معدنی تیزسنگان