مدیریت: عابدی

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

تلفن: 031-33800975 , 031-33808175
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان 18 (آرد)، بعد از چهارراه، ســمت راست
تلفن همراه: 0913-3072731 , 0913-1178175 , 0913-1275821
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان 18 (آرد)، بعد از چهارراه، ســمت راست
031-33800975 , 031-33808175