مدیریت: غضنفری

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن کرم

تلفن: 031-33803940
نمابر 031-33808477
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-3129754
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33803940