مدیریت: ثنائی

آدرس ایمیل: sanaeistone@gmail.com
وب سایت: www.sanaeisang.ir
تلفن: 021-56233464
نمابر 021-56230544
آدرس دفتر مرکزی: شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن7، پلاک 9
تلفن همراه: 0912-1137775 و 7237564-0912
شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن7، پلاک 9
021-56233464