مدیریت: نقدی

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتن و مرمریت

تلفن: 031-33804332
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، فرعی ما بین خیابان 34 و جاده گز
تلفن همراه: 09134092377 (نقدی) و 1178607-0913 (حاجی حیدری) و 3260069-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، فرعی ما بین خیابان 34 و جاده گز
031-33804332