مدیریت: کرمی

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی

 

تلفن: 36646050 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر12
تلفن همراه: 1513543 -0912
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر12
36646050 -025