مدیریت: حاجی حیدری

تولیدکننــده: انــواع ســنگ مرمریت

آدرس ایمیل: info@mahsangsepahan.com
وب سایت: www.mahsangsepahan.com
تلفن: 031-33808607
نمابر 031-33808608
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، جاده گز
تلفن همراه: 09132181882
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، جاده گز
031-33808607