مدیریت: فرقانی

تولیدکننده: سنگهای ساختمانی

تلفن: تماس 4-3443322-0253
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده تهران، نرسیده به 30متری دوم سنگبری‌ها
تلفن همراه: 1511166 -0912
قم، جاده تهران، نرسیده به 30متری دوم سنگبری‌ها
تماس 4-3443322-0253