مدیریت: جباری

تلفن: 025-36666672 , 025-36551556
نمابر 025-36551527
آدرس دفتر مرکزی: قم، میدان 72 تن، ابتدای جاده کوه سفید، روبروی ایران خودرو، سمت راست
تلفن همراه: 0912-1532975 , 0912-7516692
قم، میدان 72 تن، ابتدای جاده کوه سفید، روبروی ایران خودرو، سمت راست
025-36666672 , 025-36551556