جبال معدن سپاهان

جبال معدن سپاهان

مدیریت: راست قلم

تولیدکننده: پاکتهای معدنی

نمابر 0313-3686175
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج، چهارراه پاکمن، بن بست سادات، سمت راست، کارگاه پنجم
تلفن همراه: 0913-1016894
اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان بسیج، چهارراه پاکمن، بن بست سادات، سمت راست، کارگاه پنجم