جعفر‌آباد سفيد چی

جعفر‌آباد سفيد چی

 موقعيت: 50 كيلومتری شمال اصفهان

نوع سنگ: سنگ لاشه آهک

بهرهبردار: شركت تعاونی معدنی سنگ آهک