آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان مصلی، كوچه لاچيانی، مقابل پلاک 17، طبقه 4

تلفن همراه: 0913-1181416