استان مرکزی

موقعيت: 28 كيلومتری شرق خمين

نوع سنگ: چينی

بهرهبردار: علی سالاری

آدرس بهرهبردار: محلات، خيابان شهيد داوری، كوچه سوم دست چپ

تلفن همراه: 0918-1659424