جمال صنایع سنگ

جمال صنایع سنگ

مدیریت: فاضل مجدیان

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن وانواع

شمش

آدرس ایمیل: sangejamal@yahoo.com
نمابر 0864-3230561 و 43222448-086
آدرس دفتر مرکزی: اســتان مرکــزی، محــلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه2، مقابل ســنگبری فدک
تلفن همراه: 0918-8660756
اســتان مرکــزی، محــلات، قطب صنعتی صدریه، صدریه2، مقابل ســنگبری فدک
0918-8660756