تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

آدرس شــعبه 1: تهران، اتوبان بابایی، لاین

شرق به غرب، بعد از بوستان جنگلی یاس، بازار سنگ البرز، غرفه 34

آدرس شعبه 2 سنگ بهسنگان: کرج، بازار سنگ البرز، غرفه 18

وب سایت: www.jamstones.ir
تلفن: 021-22983604
تلفن همراه: 0913-1719459 : 0912-3356473 : 0912-7044370
021-22983604