استان کرمان

نوع سنگ: چينی

بهره‌بردار: محمد علی كسب‌زاده

آدرس بهره‌بردار: تهران، شهرک اميد، بلوک 21، واحد 48

تلفن همراه: 0912-1244228