مدیریت: جعفرزاده

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن سفید، کرم، قرمز

 

تلفن: 031-33801380
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 40
تلفن همراه: 0913-1178681 , 0913-1051917
اصفهــان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، انتهای فرعی 40
031-33801380