مدیریت: صفائی

تولیدکننده: سنگ هرسین

تلفن: 021-55217179-8
نمابر 021-55217179
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شهرسنگ، انتهای خیابان دوم (گل رز)، پلاک30
تلفن همراه: 9562990 -0912 , 0912-2961621
تهران، شهرسنگ، انتهای خیابان دوم (گل رز)، پلاک30
021-55217179-8