مدیریت: جهانبخش

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (گرانیت و تراورتن)

آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر 5، بین مدرس 19 و 21
آدرس کارخانه: اصفهــان، رضوان شــهر، شهرک صنعتی، فاز 2، سنگبری کی تو
تلفن همراه: 0915-0544075 , 0913-1334361
مشهد، جاده شاندیز، کیلومتر 5، بین مدرس 19 و 21
0915-0544075 , 0913-1334361