مدیریت: مجید افشاری

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-42523505
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، رضوانشــهر، فاز2، خیابان یکم غربی
تلفن همراه: 0913-1335220
اصفهان، رضوانشــهر، فاز2، خیابان یکم غربی
031-42523505