مدیریت: فرقانی

تولیدکننده: مرمریت

تلفن: 3443322 -0251
نمابر 3343324 -0251
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشــان، منطقه صنعتی امید، 30 متری دوم سنگبریها
تلفن همراه: 0912-1511166 و 1510006-0912
قم، جاده کاشــان، منطقه صنعتی امید، 30 متری دوم سنگبریها
3443322 -0251