مدیریت: حاج علی میرزائی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن عباسآباد

تلفن: 33802179 -031
نمابر 33800496 -031
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20 شرقی
تلفن همراه: 1125009 -0912
اصفهان، جــاده تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20 شرقی
33802179 -031