مدیریت: محمدرضا جواهری

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن عباسآباد،

آتشکوه، سنگ شکلاتی شاهین دژ

آدرس دفتر مرکزی: محــلات، دوراهــی آبگــرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 6
تلفن همراه: 0918-8650851
محــلات، دوراهــی آبگــرم، قطب صنعتی صدریه، صدریه 6
0918-8650851