مدیریت: حسینیان – منصوری

تولیدکننده: انواع ســنگهای تراورتن

تلفن: 031-33802282
نمابر 031-33804460
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 12
تلفن همراه: 0913-1180736(حسینیان) و 1182846-0913 (منصوری)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 12
031-33802282