مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: انواع سنگ تراورتن

تلفن: 031-33802085
نمابر 031-33808674
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-2174244 , 0913-0614244
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33802085