مدیریت: حاج مرادی

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 3125451 -0913
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، سنگبری متین
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، سنگبری متین
3125451 -0913