مدیریت: احمد مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی به

ویژه هرسین

تلفن: 021-55208832
نمابر 021-55210701
آدرس دفتر مرکزی: تهران، شــهرری، روبروی پالایشگاه نفت، شهرســنگ، خیابــان اول (گل یاس،) پلاک6
تلفن همراه: 0912-2290108
تهران، شــهرری، روبروی پالایشگاه نفت، شهرســنگ، خیابــان اول (گل یاس،) پلاک6
021-55208832