تولیدکننده: تراورتن حاجیآباد، عباسآباد و شکلاتی

آدرس ایمیل: hafezsc38@yahoo.com
تلفن: 031-33804048
نمابر 031-33804631
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان38، پلاک 12
تلفن همراه: 0913-2169334 , 0913-3699778
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان38، پلاک 12
031-33804048