مدیریت: حاج محمدعلی اخلاقی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (تراورتن کرم و مرمریت پرطاووسی)

تلفن: 031-33804001
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 26 فرعی ماهوت
تلفن همراه: 0913-2060845
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان، 26 فرعی ماهوت
031-33804001