مدیریت: دهستانی

تولیدکننده: انواع ســنگ تراورتن

تلفن: 031-33803772
نمابر 031-33804669
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
تلفن همراه: 0913-1889411, 0913-1358541
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33803772