مدیریت: علی اصغر دوستی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و صادراتی و اسلب

تلفن: 021-56232910 , 021-56232909
آدرس دفتر مرکزی: کارخانــه 1 : شــهرک صنعتــی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 3، پلاک 8  /  کارخانه 2: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، خیابان بهار8، قواره2، سمت راست
تلفن همراه: 1245826 -0912
کارخانــه 1 : شــهرک صنعتــی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن 3، پلاک 8  /  کارخانه 2: شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، خیابان بهار8، قواره2، سمت راست
021-56232910 , 021-56232909