مدیریت: دفاعی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن

تلفن: 031-33802631
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان16، چهارراه اتفاق
تلفن همراه: 0913-1043381
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان16، چهارراه اتفاق
031-33802631