مدیریت: کسائی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

 

آدرس ایمیل: hadisstone@gmail.com
تلفن: 051-36666862
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، آزادی 111، شهید جراح 5 (شهر ســنگ)، قطعه سوم، سمت چپ / آدرس انبار مرکزی: مشهد، نبش آزادی123
آدرس کارخانه: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44، سنگبری مسعودفر
تلفن همراه: 0915-55010297
مشــهد، آزادی 111، شهید جراح 5 (شهر ســنگ)، قطعه سوم، سمت چپ / آدرس انبار مرکزی: مشهد، نبش آزادی123
051-36666862