موقعیت: ابرکوه

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: محمدرضا عدل

آدرس بهرهبردار: یزد، شهرک سفیدکوه، شرکت پارس سنگ

تلفن: 32633820 -035
تلفن همراه: 1512446 -0913
32633820 -035