مدیریت: غلامی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: جاده قدیم کاشــان، 30متری اول، جنب مسجد
تلفن همراه: 0912-6005231
جاده قدیم کاشــان، 30متری اول، جنب مسجد
0912-6005231