مدیریت: حسینی

توزیع کننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 0214414638
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، نرسیده به بوستان جوانمردان قصاب، کوچه قائم پلاک2
تلفن همراه: 0912-2593371
تهران، انتهای حکیم غرب، نرسیده به بوستان جوانمردان قصاب، کوچه قائم پلاک2
0214414638