مدیریت: معصومی

تولیدکننده: گرانیت، تراورتن، ازنا و کشکک

 

 

تلفن: 36640658 -025 و 36640260-025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 7
تلفن همراه: 3515755 -0912 و 5882763-0919
قم، جاده قدیم تهران، کیلومتر 7
36640658 -025 و 36640260-025