مدیریت: امراله مختاری

تولیدکننـده: سنگهای ســاختمانی (گرانیت و کریستال)

تلفن: 031-33802277
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
تلفن همراه: 0913-1192027
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34
031-33802277