حمزاوه سنگ و جوشقان سنگ

حمزاوه سنگ و جوشقان سنگ

مدیریت: کاکلی

تولیدکننده: مرمریت کرم حمزاوه

تلفن: 031-34422285
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، میمه، 5 کیلومتری جاده جوشقان قالی
تلفن همراه: 0913-1118479 * 0913-1117724 * 0913-1124436
اصفهان، میمه، 5 کیلومتری جاده جوشقان قالی
031-34422285