حمزاوه شرقی اول

حمزاوه شرقی اول

موقعيت: 120 كيلومتری شمال شرق اصفهان

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: رایع سپاهان

آدرس بهرهبردار: اصفهان، خيابان محتشم كاشانی، كوی سيروس جنوبی

تلفن: 03136256174
تلفن همراه: 0913-2011614
03136256174