موقعيت: 122 كيلومتری شمال اصفهان

نوع سنگ: مرمریت پرتقالی، كرم، سفيد و نوار قلبی

بهرهبردار: شركت صنایع معدنی محک سنگ حمزاوه

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان یوسفآباد، پلاک 48

تلفن: 021-88974500
تلفن همراه: 1119883 0912(افضلی)
021-88974500